ขั้นตอนการสร้าง Real-time Facebook live reaction content